اعضای کمیته اجرایی:

 • مهندس عباس خالقی تبار، دبیر کمیته اجرایی
 • فاطمه پناهی، مسئول دبیرخانه 
 • فریبا سادات میرسلطانی
 • فائزه کیایی 
 • لیلا ملکی
 • امیر حسین یزدان پرست 
 • امیر طهماسبی
 • محمد کرد بچه
 • حسین شریفی
 • حميدرضا رياضت
 • شهروز شاه بهرامی
 • حمیدرضا محبی
 • بهروز دینی
 • میثم بشیری
 • مصطفی محمدی
 • جهانگير جوكار
 • حسين مهديار