اعضای کمیته تدوين برنامه ها و محورهاي همايش

  • مهندس سيد حسين پارياب
  • دکتر محمدرضا رفعتی
  • دکتر پویا علاء الدینی
  • حسن ولی بیگی