دبيرخانه

آدرس: كارگر شمالي - روبروي پارك لاله- نبش كوچه همدان - ساختمان 1204- طبقه چهارم

تلفن: 13-66439211 

نمابر: 66439216

ایمیل: h.paryab@itsr.ir