اعضای شورای راهبری:

 • دکتر محمدرضا رضوی، رئیس همایش
 • مهندس سید حسین پاریاب،دبیر کل همایش
 • دکتر محمدرضا رفعتی، دبیر کمیته علمی 
 • مهندس عباس خالقی تبار، دبیر کمیته اجرایی 
 • دکتر پویا علاء الدینی، دبير علمي بين‌الملل
 • مهندس حسن شیخ نیا
 • حسن ولی بیگی
 • مهندس  مجید نیک مهر
 • مهندس حمیدرضا قربان زاده
 • مهندس محمدرضا نجمی
 • محمدرضا عبدالملکی
 • فاطمه پناهي- مسئول دبیرخانه