عناوین ميزگردهاي تخصصي:

  • چشم‌انداز و چالش‌هاي توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي
  • تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد شركت‌هاي مشترك صادراتي
  • بنگاه‌هاي كوچك، توسعه اشتغال و خوشه‌هاي صنعتي
  • چشم‌انداز و چالش‌هاي توسعه صنعت خودروهای تجاری
  • سياست تجاري، الحاق به سازمان جهانی تجارت و تشويق صادرات غير نفتي