سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها کمتر از سهم بخش خدمات است

سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها کمتر از 30 درصد است و بیشترین تعداد تحصیلکرده های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می روند.

پویا علاالدینی دانشیار گروه برنامه‏ ریزی اجتماعی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دومین روز از همایش " سیاست های صنعتی و تجاری برای صادرات و اشتغال" با اشاره به آمار اشتغال در بین تحصیل کرده های دانشگاه ها اظهار داشت: طبق آمار  تعداد 11 میلیون نفر تحصیل کرده و مشغول به تحصیل در کشور داریم ولی با وجود این تحصیلات این افراد نتوانسته سهم قابل توجهی در سرانه تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.

وی افزود: بهره وری کل و بهره وری نیروی انسانی هم با وجود تعداد بالای تحصیل کردگان در اقتصاد کشور ما به شدت پایین است که اید یکی از دلایل آن این باشد که 1 میلیون نفر از این تعداد همچنان بیکار هستند.

به گفته وی متعاقبا تاثیر بهره‏ وری کل، کارآیی، صرفه‏ های مقیاس و نیز سرمایۀ انسانی بر اشتغال و صادرات بخش صنعت سنجیده می شود.

این دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: نتایج حاکی از تاثیر مثبت و بزرگ صرفه‏ های مقیاس بر اشتغال و صادرات صنعتی است، اما تاثیر این عوامل بر زیربخش‏ های مختلف صنعت نامتقارن است. در تعدادی از زیربخش‏ ها صرفه های مقیاس باعث کاهش صادرات می‏شود که حائز تبعات منفی برای کل بخش صنعت است.

وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در این زمینه گفت: بر پایۀ محاسبات انجام شده سرمایۀ انسانی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و اشتغال است. این نتایج نشان می‏ دهد که دولت باید جهت بهبود سرمایه انسانی سرمایه‏گذاری نماید و نقشی فعال در ارتقای صرفه‏های مقیاس، کارآیی و بهره‏وری بخش صنعت ایفا کند.

وی در پایان تاکید کرد: دولت می‏تواند پس از تحقق سطوح بهینۀ صادرات و صرفه‏ های مقیاس مداخلۀ خود را در بخش صنعت کاهش دهد.