بخش خصوصی باید به صورت مستقل در اقتصاد ایران وارد شود

جاستین لین، عضو آکادمی علوم برای توسعه جهان، امروز (شنبه ١٨ مهرماه 1394) در نخستین همایش بین ‌المللی سیاست های صنعتی - تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال اظهار کرد: بخش خصوصی باید به صورت  مستقل در اقتصاد ایران وارد شود تا هزینه های تولیدی کاهش یابد و زمینه رقابت در تولیدات صنعتی به وجود بیاید و سیاستگذاری اقتصادی در مسیر توسعه امری بسیار حیاتی است که باید کشورهای در حال توسعه با برنامه‌ریزیهای جامع و دقیق به سوی آینده قدم بردارند.

وی افزود: ایران برای رسیدن به سیاست های مناسب صنعتی باید از تجربه کشورهای که در اقتصاد دارای مزیت های نسبی مشابه با ایران هستند استفاده کرد، همچنین کشورهایی که زیر ساخت هایی مانند ایران دارند، چه درساختار دولتی، منابع طبیعی، فرهنگی و کشاورزی و درآمد سرانه .

وی تصریح کرد: در این خصوص باید کشورهای در ساختار اقتصادی و مزیت های نسبی مشابه ایران هستند شناسایی شوند و همچنین باید کشورهایی که واردات از آنها صورت می گیرد نیز دقیق شناسایی و مطالعه شوند، تا ضعف ها و کمبود ها شناسایی با راهکارهای درست در صدد تقویت آنها برآمد.

وی با اشاره به این موضوع که بخش خصوص در اقتصاد ایران باید به صورت مستقل وارد شود گفت: . باید بررسی شود بخش خصوصی برای تولید چگونه با کمترین هزینه فعالیت خود را سازماندهی کند، تا هزینه های تولیدی کاهش و زمینه رقابت به وجود بیاید.

این استاد دانشگاه پکن ادامه داد: کشورهای در حال توسعه، در تلاش برای دستیابی به فناوری های جدید هستند و با توجه به مزیت اقتصادی نهفته در این کشورها، حمایت های دولتی از بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد.

وی با بیان این که دولت ها باید هزینه های خود را کاهش دهند گفت: برای رسیدن به برنامه های توسعه‌ای و تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل میان بخش های دولتی و غیردولتی ضروری است.

جاستین لین تصریح کرد: کشورهایی مانند ایران که زیرساخت های خوبی همانند منابع طبیعی در اختیار دارند می‌توانند با بهره گیری از ظرفیت های موجود، ساختارهای اقتصادی خود را تقویت کنند.

استاد دانشگاه پکن ادامه داد: انتقال دانش و نیز فناوری های نوین می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه، زمینه ساز توسعه اقتصادی باشد و همزمان باید به دنبال تحقیق و توسعه باشند.

وی افزود: کشوری مانند ایران دارای نیروهای متخصص و کارآفرین فراوانی است و دولت می‌تواند از مزیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای رشد صنعتی و تجاری خود بهره گیرد.